Säveltäjä, kapellimestari, harmonikkataiteilija

Timo-Juhani Kyllönen

 

MISSIO

 

Haluan sävellyksieni kautta auttaa ihmiskuntaa hyvyyden ja pahuuden vä-lisessä taistelussa.  Uskon, että hyvyys pitää maailmaa pystyssä.  Haluan välit-tää hyvyyden sanomaa ja positiivista energiaa auttaakseni ihmisiä vapau-tumaan negatiivisesta energiasta ja kehittymään henkisesti korkeammalle tasolle.  Etsin kauneutta kaaoksesta.  Haluan välittää globaalissa maailmassa universaaleina säilyviä inhimillisiä tun-teita yhdistääkseni erilaisia, eri tavoin ajattelevia, ihmisiä yhteisten sielun-tilojen ja yhteisen kauneuden kokemi-sen kautta.


Pyrkimyksiäni toteutan säveltämällä ja esittämällä musiikkia, tuottamalla ää-nitteitä sävellyksistäni, luennoimalla ja opettamalla.

 

Hyvyys pitää maailmaa pystyssä –

kauneutta kaaoksesta.